Szmul Jakubowicz – najbogatszy Żyd Warszawski

Właścicielem garbarni, która w największej mierze obsługiwała wojsko powstańcze, był Szmul Jakubowicz, zwany Zbytkowerem. Ten najbogatszy Żyd warszawski zrobił znaczny majątek na dostawach dla wojska rosyjskiego. Ciągnął do współpracy z ambasadorem rosyjskim bogatszych Żydów, a dzięki swoim pieniądzom był wpływowy i wiele znaczył. Zbiegł po wybuchu powstania, garbarnię jego zaś przejęły władze powstańcze i uruchomiły dla potrzeb wojska. Wspomnijmy, że garbarnia stanowiła zaledwie jedno spośród wielu przedsiębiorstw obrotnego Szmula, który między innymi założył rzeźnie na Pradze, skupywał bydło i dostarczał mięso dla wojska i ludności cywilnej w Warszazję w tej sprawie pokrzyżowała bojowa postawa ludu warszawskiego. Prócz arsenału miała Warszawa prochownię, gdzie magazynowano proch. Do tego celu służyła do początków panowania Stanisława Augusta stara baszta mostowa nad Wisłą przy ul. Mostowej. Dopiero w 1767 r. przeniesiono prochownię poza wał okalający miasto w pobliżu Woli do specjalnie w tym celu zbudowanych dwóch magazynów. Przed wojną 1792 r. zgromadzono w niej ponad 200 tysięcy funtów prochu, pochodzącego zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych. Przegląd podstawowych zakładów przemysłu zbrojeniowego stolicy i jej magazynów wojskowych ukazuje, że sytuacja, jaką zastały w Warszawie władze powstańcze była trudna. Produkcją karabinów i pistoletów zajmowało się kilkanaście małych warsztatów rzemieślniczych, co oczywiście nie mogło w żaden sposób zabezpieczyć najelementarniejszych potrzeb wojska, zwłaszcza gdy trzon armii powstańczej oparł się o Warszawę i wojsko korzystało wyłącznie z zasobów stolicy. Mała ludwisarnia warszawska nie mogła też wystarczyć, a młyny prochowe trzeba było uruchomić w mieście, bowiem Łomianki znalazły się jak już wspomniano na zapleczu oblegających stolicę armii nieprzyjacielskich. Dodajmy do tego, że Warszawa nie posiadała odpowiednich ilości surowców potrzebnych do produkcji broni. Brakło dosłownie wszystkiego: żelaza, mosiądzu, cyny, siarki, saletry, a nawet odpowiedniego drewna. Nieco metalu zastali powstańcy tylko w arsenale, ale w ilości zupełnie niewystarczającej. Dopiero gdy uwzględnimy, jak niewielka była baza materiałowa Warszawy, będziemy mogli lepiej ocenić wysiłek dokonany w czasie powstania. Rozbudowa przemysłu zbrojeniowego w takim tempie (w niespełna 7 miesięcy) i w takim zakresie nie miała analogii w dotychczasowych dziejach Polski.

Arsenal i prochy

Nie można tu pominąć dwóch podstawowych zbrojowni stolicy: arsenału i prochowni. Arsenał warszawski był najważniejszą zbrojownią Rzeczypospolitej; znajdował się przy ulicy Długiej nr 563. Odegrał on w powstaniu doniosłą rolę, gdyż zgromadzone w nim zasoby stały się główną bazą uzbrojenia całej armii powstańczej. Po klęsce w 1792 r. Rosjanie kazali wojsku polskiemu odesłać działa większego kalibru do arsenału i tam zdać całą zapasową broń palną znajdującą się w regimentach. W ten sposób zasoby arsenału warszawskiego powiększyły się i oprócz dużej ilości amunicji i broni białej znajdowało się tu w 1793 r. przeszło 300 dział i przeszło 15 tysięcy karabinów. Dobrze zaopatrzony arsenał budził obawy Rosjan, którzy zmierzali do zagarnięcia go, jednakże ostateczną ich decy. Znacznie lepiej wyglądała sytuacja w zakresie zaspokojenia potrzeb odzieżowych armii. Oprócz licznej rzeszy krawców i szewców, rzemieślników warszawskich, o których już wspominaliśmy, istniały w Warszawie i w jej pobliżu stosunkowo liczne manufaktury tekstylno-odzieżowe i garbarskie21. Badania wskazują, że za rządów Stanisława Augusta w stolicy i jej najbliższym zapleczu istniało 31 manufaktur tekstylno- -odzieżowych, w tym około 10 sukienniczych, 2—7 ka- peluszniczych, 2 pończosznicze, 6 wytwórni perkali, 4—6 persjarni i 5 garbarni. Naturalnie, nie prosperowały one przez całą drugą połowę XVIII w., ale jedne upadały, a drugie powstawały. W latach przed samym powstaniem (1782—1792) utworzono około 20 manufaktur mieszczańskich. Wśród manufaktur sukienniczych wyróżniało się wielkością przedsiębiorstwo Rehana, które zatrudniało 200—250 ludzi, w tym większość robotników przymusowych, rekrutujących się spośród połapanych w Warszawie przez policję żebraków. Manufaktura Rehana pracowała później dla powstańców. Na rzecz wojska kościuszkowskiego dostarczać będzie sukna również obrotny właściciel manufaktury sukienniczej — Charton.

Przy produkcji dział trzeba wspomnieć o wytwarzaniu amunicji artyleryjskiej i prochu

Pracowała dla tych celów głównie kuźnia artylerii koronnej na Muranowie, mieszcząca się na obszernej posesji nr 2191 należącej do pałacu Słomińskich. Amunicję artyleryjską, zwłaszcza amunicję do moździerzy, głównie kule zapalające, fajerbale i inne, wyrabiano jednak przede wszystkim w laboratorium w drewnianych zabudowaniach na ulicy Niskiej nr 2271. Zarówno usytuowanie tego obiektu w drewnianych pomieszczeniach, jak i jego produkcja, wyrażająca się w wyrobie większej ilości fajerwerków niż amunicji, budziła uzasadnioną krytykę. Powstańcy przejmując tak słabo rozbudowaną bazę w zakresie wyrobu amunicji, dokonali wielkiego wysiłku, aby ją rozwinąć. To samo odnosi się do produkcji prochu, który w tych czasach wytwarzano w tzw. młynach prochowych. W stolicy właścicielem takiego młyna był znany bankier Karol Szulc. W Łomiankach, za Młocinami, znajdował się niewielki młyn państwowy, którego produkcja roczna wynosiła zaledwie 170 tysięcy funtów prochu. Wobec takiej sytuacji w okresie powstania wystąpiła konieczność budowy nowych młynów prochowych w Warszawie, tym bardziej że Łomianki znalazły się w zasięgu działań oblegającej stolicę armii pruskiej i nie mogły być brane pod uwagę. Tu tkwi zasadniczy powód wzniesienia dużego młyna prochowego na Golędzinowie i jego rozbudowy trwającej w ciągu całego powstania. Spośród manufaktur należących do osób prywatnych dwie przestawiono w czasie powstania na produkcją sprzętu wojennego. W obu wypadkach chodzi o przedsiębiorstwa produkujące karety. Pierwsze z nich — to słynna w całej Europie manufaktura Dangla, drugie znacznie mniejsza, wyrosła z małej kuźni manufaktura kowala Jana Mariańskiego. Wytwórnia powozów Dangla mieściła się w obszernych domach na Senatorskiej i Elektoralnej. Dangel zatrudniał około 300 osób, na składzie posiadał zazwyczaj około 100 powozów w cenie od 100 do 2000 czerwonych złotych. Dbał o nowoczesny kształt swych powozów, sprowadzał najlepsze i najmodniejsze modele z Londynu. Żadna inna manufaktura warszawska nie dorównywała wielkością i rozmachem Danglowi; było to niewątpliwie największe i najbardziej znane ówczesne przedsiębiorstwo warszawskie. Inaczej przedstawiała się sytuacja przedsiębiorstwa Jana Mariańskiego. Mariański produkował głównie „wozy wojenne”, ale w 1791 r. zatrudniał tylko 37 osób. Odznaczał się patriotyzmem i męstwem, czym różnił się od swego potężnego konkurenta Dangla, tchórza i oportunisty.

Radzenie sobie w Warszawie

Podkreślić zresztą trzeba, że w owych czasach bardzo znaczna liczba osób nie trudniła się jednym zawodem, ale pracując w rzemiośle, trochę jednocześnie parała się kupiectwem, albo będąc na służbie, równocześnie trochę żebrała. A żebractwo traktowano wówczas niemal jak zawód. Wielkie rzesze żebraków przed kościołami czy pałacami rzucały się natrętnie w oczy przejeżdżającym przez Warszawę. Dopiero za Sejmu Czteroletniego wypowiedziano najostrzejszą z dotychczasowych wojen żebrakom; wyłapywano ich, kierując zdrowych do prac przymusowych w manufakturach, a chorych i starych zamykając w szpitalach warszawskich. Były to wszystko półśrodki, państwo zaś nie dysponowało wystarczającymi możliwościami, aby utrzymać przepełnione szpitale, i po wojnie 1792 r. wiraż z rosnącą biedą w kraju żebracy znów zalali Warszawę. W przemyśle warszawskim drugiej połowy XVIII w. zdecydowanie dominowało jeszcze rzemiosło, ale oczywiście i manufaktur powstało już sporo. Były tu manufaktury państwowe, królewskie, magnackie, szlacheckie i mieszczańskie. Charakter manufaktur miały niektóre krochmalnie i browary warszawskie. Istniały też manufaktury wyrabiające przedmioty szklane, a także, istniejąca w latach 1768—1780, królewska „fabryka farfurowa” w Belwederze. Bliżej warto omówić te manufaktury, które miały znaczenie dla powstańców. Pośród nich pierwsze miejsce ma naturalnie ludwisarnia — odlewnia armat — założona przez króla w 1765 r. na rogu Wąskiego Dunaju i Podwala. Zabudowania jej znajdowały się w pasie międzymu- rza. Do roku 1780 odlano tam 28 armat, nie licząc innego rodzaju dział oraz produkcji wozów, sikawek itp., a po przejęciu jej przez skarb państwa w okresie 1780—1789 odlano 53 działa, jak również zwiększono produkcję innego sprzętu artyleryjskiego. W okresie Sejmu Czteroletniego ludwisarnię zreorganizowano  i rozbudowano. Odlano wówczas podobno 102 działa. Pod kierunkiem ludwisarza Jana Dietricha pracowało tam 16 majstrów i 30 czeladników. Ludwisarnię powstańcy otoczyli szczególną opieką, rozbudowując ją jeszcze bardziej, a jej produkcji nadając niebywały rozmach.

Rzemieślnicy związani z wyrobem artykułów żywnościowych

Ostatnią wreszcie grupą o specjalności bardzo przydatnej w czasie powstania byli rzemieślnicy związani z wyrobem artykułów żywnościowych. Znajdowało się ich w mieście łącznie 494, z tym że ci najważniejsi, a zarazem najbogatsi, to młynarze (52), piekarze (149) i rzeźnicy (180). Wiele było z nimi kłopotu; największe trudności stwarzała ich niezmierna chciwość, chęć wykorzystania sytuacji i wzbogacenia się na powszechnym niedostatku, wobec dotkliwego niedoboru mąki i bydła w stosunku do potrzeb walczącego miasta. Jeśli chodzi o inne grupy ludności, liczby, jakimi dysponujemy odnośnie do kupców, są znacznie mniej pewne niż dotyczące rzemieślników. W tej rubryce zamieścili bowiem urzędnicy dokonujący spisów zarówno wielkich bankierów-bogaczy, zamożnych kupców, jak i drobnych przekupniów-śledziarzy. Ogólnie kupiectwem miało się trudnić w Warszawie 1467 osób (wśród nich zaś wyróżnić można 9 bankierów, 396 kupców, 219 przekupniów), a żyło zeń 5430 osób. Pokaźna liczba osób utrzymywała w Warszawie trak- tiernie, kawiarnie itp. Było ich szczególnie dużo, gdy od 1764 r. zezwolono powszechnie na sprzedaż wszelkich trunków. Spory udział w tym handlu trunkami miała uboga szlachta, która w swych dworkach warzyła piwo. Następnie rozwożono je w beczkach po mieście. Ludzi trudniących się rolnictwem, ogrodnictwem i rybołówstwem było w Warszawie 276, a żyło z tego zarobku 1051 osób, z tym że największą wśród nich grupę tworzyli ogrodnicy uprawiający jarzyny i owoce.
Liczba urzędników stale wzrastała; rekrutowali się oni przeważnie ze szlachty. W 1792 r. znajdowało się już w mieście 1529 urzędników, co stanowiło źródło utrzymania dla 9583 osób. Chyba niezbyt wielu, jak na tak duże miasto, było ludzi związanych ze służbą zdrowia, bo 211, w tym lekarzy i chirurgów 42, aptekarzy 19. Rozwój teatru i duże umuzykalnienie Warszawy powoduje, że aktorów, baletmistrzów, muzyków jest aż 326, a żyje z tego zarobku 927 osób. Wspomnijmy też, że nauczycieli i wychowawców policzono 151. Naturalnie bardzo dużo musiało być w Warszawie służby domowej, prawdopodobnie kilkanaście tysięcy. Trudny do statystycznego uchwycenia element stanowili również ludzie luźni, wyrobnicy, często trochę pracujący, trochę żebrzący, których też zapewne kilkanaście tysięcy było w Warszawie.

Cechy rzemieślnicze straciły wiele ze swej dawnej siły i spoistości

Podminowane od wewnątrz starym antagonizmem majstrów i czeladników, atakowane przez szlachtę, która uważała, że ustalają zbyt wysokie ceny na wyroby rzemiosła, straciły w Warszawie na schyłku XVIII w. monopol w zakresie swych specjalności. W Warszawie Starej i Nowej oraz poszczególnych jurydy- kach działały cechy tych samych specjalności, które ostro się zwalczały. Nadto zaś, korzystając z opieki właścicieli, osiedlali się na terenie jurydyk rzemieślnicy w ogóle nie należący do cechów, zwani partaczami, którzy mimo niechęci i protestów cechów pojawiali się coraz liczniej i czasem dochodzili do znacznych fortun. Spis z 1792 r. wykazał, że rzemieślnicy stanowią największą grupę zawodową ludności Warszawy. Trudniło się mianowicie wówczas rzemiosłem 4570 osób, a wraz z rodzinami utrzymywało się zeń 21 097 osób. Najliczniej były reprezentowane te gałęzie rzemiosła, które zaspokajały codzienne potrzeby mieszkańców. Najwięcej rzemieślników zajmowało się wyrobem odzieży, bo aż 1661. Wśród nich oczywiście dominowali krawcy i szewcy (593 i 621). Były to specjalności bardzo później przydatne dla armii powstańczej. Mniej potrzebni okazali się rzemieślnicy stanowiący drugą pod względem ilości grupę, związani zawodami z budownictwem (1206), budowano bowiem w czasie powstania niewiele, a dla wznoszenia szubienic liczba cieśli warszawskich — 517 — była zbyt wielka, nawet jeśli się uwzględni wysokie godności wieszanych dygnitarzy targowickich.

Mieszkańcy i Żydzi w Warszawie

Mieszczaństwo ostro zwalczało Żydów, dopatrując się w nich uzdolnionych konkurentów w handlu i rzemiośle. Magistrat zabiegał o usunięcie ich siłą z miasta. Na tle tych wzmożonych niechęci doszło w 1789 r. do pogromu Żydów, co odbiło się głośnym echem w ówczesnej prasie europejskiej, jako przejaw barbarzyństwa i ciemnoty, i skompromitowało mieszczan warszawskich również w opinii krajowej15. Próby rugowania Żydów za rządów targowickich się nie powiodły; ambasador rosyjski mile widział w swych przedpokojach obie deputacje: miasta Warszawy i Żydów, lecz żadnej ostatecznie decyzji nie podjął. Na nowe tory wprowadziła sprawę żydowską dopiero insurekcja kościuszkowska. W Warszawie w 1784 r. istniało 169 obiektów przemysłowych, w tym browarów, 27 młynów, 31 cegielni oraz 45 składów i magazynów. Stan uprzemysłowienia poszczególnych dzielnic miasta był różny. Najwięcej obiektów przemysłowych powstało w najszybciej zabudowującej się dzielnicy zachodniej, gdzie liczono 36 browarów, kilka młynów i cegielni, a poza okopami, na Woli, w kilka lat później znajdowało się już 50 młynów, prawda, że przeważnie wiatraków, oraz 5 cegielni i kilka browarów, co stanowiło zaczątek późniejszej dzielnicy przemysłowej. Cegielnie i browary, a zwłaszcza magazyny i składy wyrastały licznie na Powiślu. Natomiast dzielnice willowe południowa i północna pozostawały mało uprzemysłowione.
Warszawa była jednak przede wszystkim największym w Polsce ośrodkiem rzemieślniczym i z tym bardzo się później liczono w dowództwie powstańczym. Warszawscy rzemieślnicy posiadali stosunkowo niewielkie warsztaty. W 1754 r. na terenie Starego Miasta, tej twierdzy żywiołu rzemieślniczego, przeszło 30% majstrów nie zatrudniało ani jednego czeladnika, a przeszło 23% tylko jednego. Bardzo niewielka była liczba warsztatów dużych, zatrudniających więcej niż czeladników. Rozwój rzemiosła szedł jednak w kierunku zwiększenia warsztatów rzemieślniczych. Największe spośród nich w ciągu następnych lat przekształcą się nawet w manufaktury.

Rodziny Włoskie w Warszawie

W Warszawie czasów Stanisława Augusta mieszkali również liczni Włosi trudniący się kupiectwem i rzemiosłem, a także wielu artystów w różnych dziedzinach sztuki; warto może wspomnieć zasiedziałą w Polsce rodzinę Fontanów, znakomitych architektów. Byli też w Warszawie kupcy greccy i ormiańscy oraz kupcy i rzemieślnicy czescy i węgierscy u. Większość tych mieszkańców stolicy polszczyła się szybko. Zasiadali we władzach miejskich, a na skutek mądrej polityki powstańczej wejdą oni do władz insurekcyjnych i okażą szczere poparcie dla powstania.
Z grup narodowościowych wspomnieć trzeba przede wszystkim najliczniejszą Żydów. Nie wolno im było wprawdzie zamieszkiwać w Warszawie na stałe, w myśl przywileju „De non tolerandis Judeis”, nadanego miastu przez Zygmunta Starego w 1527 r. Mogli natomiast Żydzi mieszkać w stolicy czasowo w okresie sejmów, ale podczas pobytu w mieście musieli opłacać specjalny podatek, zwany biletowym. Temu stanowi prawnemu nie odpowiadał stan faktyczny. Warszawa jako wielkie centrum handlowe i rzemieślnicze przyciągała Żydów, którzy osiedlali się tu głównie w jurydykach. Na Pradze zaś od 1775 r. mogli mieszkać swobodnie, trudniąc się rzemiosłem i handlem. Według spisu z 1764 r. było ich w Warszawie 2519, a w 1792 r. już 6750, przy tym nie ulega wątpliwości, że liczba ta jest zaniżona. Podlegali Żydzi zwierzchnictwu marszałka wielkiego koronnego, który rządził nimi za pośrednictwem mianowanego przez siebie syndyka. W czasie Sejmu Czteroletniego debatowano, zresztą bez realnych rezultatów, nad sprawą żydowską. W tym też czasie napływ Żydów do Warszawy znacznie się zwiększył.

W Warszawie w czasach saskich osiedliło się dużo cudzoziemców, szczególnie Niemców

Byli to kupcy, rzemieślnicy, a także służba. Znaczny napływ Niemców do Warszawy w ciągu XVIII w. doprowadził do tego, że stali się oni potęgą jako kupcy, opanowując ważniejsze gałęzie handlu stolicy i rej wodzili także w wielu cechach. Wystarczy wspomnieć, że na 35 cechów istniejących w Warszawie w 1794 r. tylko w 8 mieli zdecydowaną przewagę Polacy, kilka dzieliło się po równemu, a w 11 właściwie rządzili wyłącznie Niemcy, przy czym majstrowie niemieccy utrzymywali prawie zawsze czeladź niemiecką. Wielu Niemców stało się w Warszawie ludźmi wpływowymi i zamożnymi; wspomnijmy, że poważna część takich przedsiębiorstw, jak młyny, browary, destylarnie wódek, stanowiła własność Niemców. Poza Niemcami wśród różnych licznych grup cudzoziemców zasiedziałych w Warszawie znajdowali się i Rosjanie. Byli to przeważnie kupcy, tzw. markietanie, którzy przede wszystkim zajmowali się zaopatrywaniem wojsk rosyjskich, a korzystając z uprzywilejowanej sytuacji, dzięki protekcji ambasady rosyjskiej, osiedlali się w Warszawie i prowadzili zyskowny handel. Nie chcieli przy tym ponosić żadnych opłat na rzecz miasta, a w razie jakichś konfliktów nie uznawali sądów polskich, tylko odwoływali się wprost do ambasadora. Ufni w potężną opiekę swego protektora, budzili niechęć kupiectwa warszawskiego jako uprzywilejowani konkurenci. Wymienić tu też należy liczną stosunkowo w Warszawie kolonię francuską. Francuzi napływali do stolicy Polski przez cały wiek XVIII. Początkiem nasilenia napływu były pierwsze dwa dziesięciolecia XVIII w., kiedy w wyniku odwołania przez Ludwika XIV edyk- tu nantejskiego wielu hugenotów opuściło granice ojczyzny i tułało się po świecie, próbując osiedlić się gdzieś na stałe. Francuzi ci założyli w Warszawie za Augusta II pierwszy wielki dom handlowy. W latach poprzedzających insurekcję znajdowali się wśród Francuzów osiadłych w mieście i bogaci kupcy, i rzemieślnicy, a także trochę nauczycieli, guwernerów i służby. Większość była nastawiona republikańsko i szczerze poparła insurekcję, ale znalazła się wśród nich też niewielka grupa rojalistów, niechętna rewolucji we własnym kraju i wroga powstaniu w przybranej ojczyźnie.

Szybki wzrost zaludnienia nie występował dotychczas w historii miasta

W końcu wieku XVIII w miastach polskich, w tym i w Warszawie, zaznaczył się w przeciwieństwie do poprzednich epok przyrost naturalny. Nadto na wzroście liczby mieszkańców zaważyły emigracje ze wsi i miast mazowieckich, a często i innych, odleglejszych dzielnic Polski. Napływała tłumnie drobna szlachta wyrzucona z ziemi i poszukująca w mieście zarobku u. Po przybyciu do Warszawy -chwytała się każdej roboty: posady urzędniczej, a tak że handlu, rzemiosła, nie bacząc na swój klejnot szlachecki, który już wówczas świecił mocno fałszywym blaskiem, gdy jeść nie było co, fortuna zaś należała do przebrzmiałej przeszłości. Do stolicy przybywali zresztą i ci przedstawiciele stanu szlacheckiego, którym się dobrze powodziło. Utrzymywali oni swe majątki ziemskie, a równocześnie część kapitałów lokowali w mieście. Naturalnie nikt zliczyć dokładnie nie był w stanie owych mas ludzi luźnych, którzy napływali do miasta lub przepływali przez nie, wynajmowali się do każdej pracy, mieszkali byle gdzie i nie związani niczym szli dalej w poszukiwaniu chleba. Rekrutowali się oni głównie, choć nie wyłącznie, z chłopów, którzy uciekali z pańszczyźnianych wsi.